Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 84/XVI/99
  
2000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR 84/XVI/99
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 28 września 1999 r.


w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora -finansów publicznych.Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( t.j.Dz.U. z 1996 r. Nr 13, póz.74 z póżn.zm. ) oraz art.118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 1998 r. Nr 155.poz.1014 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,co następuje :

§ 1.Z budżetu gminy na warunkach określonych w niniejszej uchwale, może byó udzielona dotacja na cele publiczne podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, i nie działającym w celu osiągnięcia zysku .

§ 2. 1.Wielkość udzielonych dotacji zostanie ustalona w uchwale budżetowej na dany rok. Kwoty dotacji dla poszczególnych podmiotów określonych w § 1 ujmowane są w załączniku do uchwały budżetowej oraz podane do publicznej wiadomości.

§ 3. 1.Dotację z budżetu gminy, podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, udziela się na dofinansowanie zadań z zakresu spraw publicznych o znaczeniu lokalnym a w szczególności zadania obejmujące sprawy :
-ochrony zdrowia i pomocy społecznej
-ochrony środowiska i zwierząt
-kultury -Fizycznej i rekreacji
-oświaty i placówek oświatowe - wychowawczych.

§ 4. 1.Wniosek o dofinansowanie zadania, o którym mowa w § 3 powinien zawierać w szczególności :
- szczegółowy zakres rzeczowy zadania do realizacji ,
- termin i miejsce realizacji zadania ,
- wysokość przewidywanych kosztów realizacji zadania ,
- informacje o posiadanych środkach własnych, umożliwiających wykonań zadań .
2.Po dokonaniu weryfikacji i oceny przedłożonych wniosków Zarząd Gminy opracowuje załącznik do projektu uchwały budżetowej .
3.Termin składania wniosków o dofinansowanie zadania ustala się do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 5. 1.Po uchwaleniu budżetu zarząd gminu w terminie 7 dni zawiadamia podmioty o kwotach planowanych dotacji. S.Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest zawarcie stosownego "porozumienia " określonego załącznikiem - wzór.
3."Porozumienie" zawiera się na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres jednego roku budżetowego.
4."Porozumienie" wygasa z upływem terminu określonego lub w wypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonań zadań.

§ 6. 1.Dotacje z budżetu gminy są realizowane w formie przelewu środków na rachunek bieżący podmiotu lub w formie wydania gotówki z kasy gminy. Rzliczenie realizacji zadania pod względem -finansowym ze szczególnym uwzględnieniem efektów rzeczowych, podmiot jest obowiązany do przedstawienia, zgodnie z treścią "porozumenia".

§ 7. 1.Przekazana dotacja podlega prawu kontroli stanu rzeczywistego ustalonego bezpośrednio w siedzibie podmiotu na podstawie odpowiednich dokumentów przez upoważnionych pracowników urzędu gminy. Dotacja wykorzystana na cel nie zgodny z zawartym "porozumieniem" podlega natychmiastowemu zwrotów i bez odrębnego wezwania do zwrotu.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,które nastąpi w dniu 19 września "1999 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-09-08 11:55:22
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl