Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr 120/XXVII/00  
2100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK

UCHWAŁA NR 120/XXVII/00
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 12 maja 2000 r.

w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica.
 
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z póżn.zm.), art.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz.622 z późn.zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Oleśnicy, Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica pod nazwą "Program utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Oleśnica.

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/XXXIII/177 Rady Gminy Oleśnicy z dnia 20 kwietnia 1993 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, które nastąpi w dniu 13 maja 2000 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach Gminy Oleśnica.

Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-08-25 08:22:02
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl