Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIV/109/04

  
1100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / FINANSE PUBLICZNE / dług publiczny

UCHWAŁA NR XIV/109/04
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje :

§ 1.Zaciągnąć pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 15.000,00 zł (słownie złotych : piętnaście tysięcy ) na sfinansowanie zadania pn. "Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków dla Szkoły podstawowej w miejscowości Ligota Polska".

§ 2.Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wymienionego w § 1 uchwały będą środki z dochodów własnych - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych :

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych,
§031 - Podatek od nieruchomości.

§ 3.Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty zaciągniętej pożyczki będzie weksel własny "in blanco".

§ 4.Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Oleśnica - Andrzejowi Proszkowskiemu, do przeprowadzenia czynności związanych z zaciągnięciem pożyczki.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-05-18 13:07:24
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl