Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZRZĄDZENIE NR 59/IV/03
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 września 2003 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze. zm) art.128 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15 ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr V/39/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia 25 marca 2003r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 zarządzam, co następuje:

§1.Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesienia planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 65.875,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2.Dokonuje się zwiększenia oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetu gminy o kwotę 65.875,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§3.Budżet gminy na rok 2003 po zmianach:

D o c h o d y .............................. 15.248.824,00zł
W y d a t k i ................................ 15.854.424,00zł
D e f i c y t b u d ż e t u .................. 605.600,00zł

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT GMINY
(-) Andrzej Proszkowski

U z a s a d n i e n i e

Zmiany w wielkościach planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy są wynikiem aktualizacji kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych i otrzymaniu środków na zadanie realizowane na podstawie porozumień pomiędzy j.s.t.. Zwiększenia w wysokości 65.875,00zł powodują zmiany wydatków w działach :

Dz.853 - Opieka społeczna
- o kwotę 16.210,00 zł zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy, środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.VIII.PC-7510-85/03 z dnia 10.09.2003r.),
- o kwotę 25.865,00 zł zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy, środki przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr RR.VIII.PC-7510-77/03 z dnia 23.07.2003r.),
- o kwotę 14.800,00 zł zwiększa się wydatki na realizację własnych zadań bieżących gminy, środki przeznaczone są na dofinansowanie dożywiania (pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-III-3050-154/03 z dnia 09.09.2003r.),

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- o kwotę 9.000,00 zł zwiększa się wydatki na zadania wspólne z zakresu kultury Porozumienia nr 12/2003 zawarte w dniu 05.09.2003 pomiędzy Powiatem Oleśnickim na przygotowanie i zorganizowanie imprezy folklorystycznej - dożynki polskie w Szwecji przez Gminny Ośrodek Kultury Oleśnica z siedziba w Boguszycach.

Ponadto w toku wykonywania budżetu wystąpiła uzasadniona konieczność dokonania przeniesień wydatków w ramach działów w łącznej kwocie 74.760,00zł co zostało ujęte w załączniku Nr 2.

 
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl