Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIV/108/04

  
1100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR XIV/108/04
RADY GMINY OLEŚNICA
z 19 maja 2004 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 118 ust.2 ustawy  z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)  Rada Gminy Oleśnica, uchwala co następuje:

§ 1.Na zasadach określonych niniejszą uchwałą, podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne nie wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz.873 ze zm.) związane z realizacją zadań Gminy Oleśnica.

§ 2.1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest złożyć ofertę realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Ofertę realizacji zadania podmiotowi wymienionym w §1, może również zlecić Wójt Gminy. Podmiot przyjmujący ofertę jest zobowiązany - złożyć ofertę na piśmie.
3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica  w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym zadanie ma być realizowane. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, oferta może być złożona po upływie ww. terminu.

§ 3.1. Oferta, o której mowa w § 2, powinna zawierać w szczególności :
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do oferty należy załączyć :
1) statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe,
2) zaświadczenia z ZUS oraz urzędu skarbowego o niezaleganiu z zapłatą składek i innych należności publicznoprawnych.
4. Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
5. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

§ 4.1. Oceny ofert realizacji zadania publicznego oraz wysokość przyznanych kwot na realizację zadań zleconych, dokonuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, kierując się następującymi kryteriami:
1) znaczeniem zadania dla realizacji celów samorządu gminny,
2) wysokością środków budżetowych przeznaczoną na ten cel,
3) oceną przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
4) oceną możliwości realizacji zadania przez podmiot,
5) rzetelnością i terminowością wykonywanych zadań zleconych w okresie poprzednim.
2. O sposobie rozpatrzenia ofert, Wójt Gminy powiadamia pisemnie wnioskodawców w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 5.1. Warunkiem zlecenia przez samorząd gminy realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy z podmiotem reprezentowanym przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.
2. Umowa powinna w szczególności zawierać:
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,
3) określenie czasu na jaki umowa została zawarta,
4) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez Wójta Gminy, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wójta Gminy w zakresie objętym umową,
6) określenie wysokości dotacji, jaką Wójt Gminy przekaże podmiotowi z tytułu realizacji umowy oraz warunki i terminy jej przekazywania,
7) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wysokości dotacji,
8) ustalenie zasad i terminów rozliczeń oraz zatwierdzenie rozliczenia,
9) ustalenie trybu i terminów przekazywania Wójtowi Gminy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy,
10) warunki wypowiedzenia umowy,
11) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie,
12) terminu zwrotu kwoty dotacji w wypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie i w przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania.
3. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczeń.
2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, a w szczególności poprzez:
1) analizę okresowej oceny realizacji zadania, sporządzanej przez podmiot realizujący,
2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie.

§ 7.Rozliczenie wykonania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności następuje na podstawie :
1) sprawozdania z wykonania zadania według wzoru  stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,
2) kserokopii opisanych faktur lub dowodów księgowych potwierdzających dokonanie określonych operacji gospodarczych.

§ 8.Traci moc Uchwała Nr 84/XVI/99 Rady Gminy Oleśnica z 28 września 1999 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olesnica. 

§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga  

 
Wprowadził : Jędrysiak Justyna 2005-01-03 14:06:09
Historia zmian
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2005-07-10 godzina 22:43:09
Zmiana treści : Jędrysiak Justyna 2006-05-18 godzina 13:05:11
Zmiana treści : Jędrysiak Justyna 2006-06-02 godzina 09:43:36
Zmiana treści : Jędrysiak Justyna 2006-07-11 godzina 09:18:39
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-01-05 godzina 11:24:22
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl