Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr 198/XXXVII/01
  
2000
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2001/ sierpień

UCHWAŁA NR 198/XXXVII/01
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 9 sierpnia 2001 roku

w sprawie Statutu Gminy Oleśnica


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz 74 ze zm.)

Rada Gminy Oleśnica uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Oleśnica stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 123/XXVII/96 Rady Gminy Oleśnica z dnia 11 września 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Oleśnica (zmieniona uchwałą Nr 136/XXXI/97 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 stycznia 1997 r i Nr 21N199 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 stycznia 1999 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Jędrysiak Justyna 2006-06-28 11:54:52
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl