Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

ZARZĄDZENIE Nr 384 /IV/06
  WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 15 września 2006r.

w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2007.

Na podstawie art. 52 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz §1 pkt 1 uchwały Nr 74/XIII/99 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania  materiałów do projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.Kierownicy referatów, jednostek budżetowych i dyrektor instytucji kultury, oraz dysponenci dochodów własnych opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej w szczegółowości, w terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz.726).

§ 3.Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w szczególności na podstawie:
1) stawek podatków, opłat oraz cen obowiązujących w roku 2006, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku 2007,
2) przewidywanego imiennego stanu zatrudnienia w roku 2007 z uwzględnieniem podwyżek planowanych od dnia 1 stycznia 2007r,  nie wyższych niż 3,0% w stosunku do roku 2006,
3) prognozy cen i przewidywanej inflacji w roku 2007,
4) zadań realizowanych przez dysponentów,
5) oraz innych wskaźników wynikających z prognoz makroekonomicznych.
§ 4.1.W terminie do 15 października 2006 roku materiały planistyczne przekazywane są skarbnikowi przez:
1) kierowników referatów i jednostek budżetowych na formularzach ustalonych
w załącznikach nr 1;  2;  2.12.2,
2) dysponentów funduszy celowych i dochodów własnych na formularzach ustalonych w załącznikach nr 33.1,
3) dyrektora instytucji kultury na formularzu ustalonym w załącznikach nr 4.

2. Łącznie z formularzami, o których mowa w ust 1, należy przedstawić kalkulację i uzasadnienie do poszczególnych paragrafów w rozdziałach lub do pozycji.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Lewański Dariusz 2006-09-15 19:48:11
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-09-23 godzina 10:35:20
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl