Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2007

SOO-0152/42/07                               

ZARZĄDZENIE NR 42/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 października 2007 r.

              w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na: dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.
 
              Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§1.  Powołuję Komisję do  przeprowadzenia w/w przetargu,  zwaną  w  dalszej  części „Komisją” w następującym składzie:
        1. Przewodniczący Komisji – Adam Strzałka
        2. Sekretarz Komisji -  Anna Jelonek
        3. Członek Komisji – Katarzyna Kotulska
§2.  Wykonanie   zarządzenia    powierza   się   Kierownikowi   Referatu    Rolnictwa,   Gospodarki   Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.
§3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Wójta

(-) Przemysław Wróbel

 

 
Wprowadził : Strzałka Adam 2007-11-06 08:07:29
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl