Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2007

SOO-0152/45/07


ZARZĄDZENIE NR 45/07
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 28 listopada 2007 r.

 
zmieniające Zarządzenie Nr 156//IV/04 Wójta Gminy Oleśnica w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica.

 
Na podstawie art. 772 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) i  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 156/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 5 lipca  2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1. Rozdział VI Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby otrzymuje brzmienie: „Rozdział VI Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy”
2. § 19  otrzymuje brzmienie:
„   § 19 Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy regulują odrębne przepisy.
3. § 20 skreśla się.
4. § 21skreśla się.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2007r.

ZASTĘPCA WÓJTA

(-) Przemysław Wróbel

 
Wprowadził : Bąk Halina 2007-11-30 16:52:23
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl