Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

SOO-0151/168/08

ZARZĄDZENIE Nr 168/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.


Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Oleśnica:
1) projekt uchwały budżetowej na 2009 rok wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3) informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Ososba Pełniąca Funkcję Organów Gminy
/-/ Marcin Kasina

Tabela 1. Dochody budżetu gminy na 2009 rok według źródeł
Tabela 1.1. Dochody budżetu gminy na 2009 rok
Tabela 2. Wydatki budżetu gminy na 2009 rok według działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.1.Wydatki budżetu gminy na 2009 rok
Tabela 3. Budżet gminy na 2009 rok w układzie działów i rozdziałów
Tabela 4. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań
Tabela 5. Dotacje na realizację zadań publicznych na 2009 rok
Tabela 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2009 rok
Tabela 7.  Wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realziację zadań na 2009 rok
Tabela 7.1. Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Tabela 8. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Tabela 9. Plany dochodów i wydatków włąsnych szkół będących jednostkami budżetowymi na 2009 rok

 
Wprowadził : Warszawska Monika 2008-11-26 13:24:34
Historia zmian
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-11-26 godzina 13:27:49
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-11-26 godzina 13:29:25
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-11-26 godzina 13:30:58
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-11-26 godzina 14:12:51
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-11-26 godzina 14:33:09
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-11-26 godzina 14:35:11
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-11-26 godzina 14:36:18
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-12-01 godzina 09:10:58
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-12-01 godzina 09:44:19
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-12-01 godzina 09:57:04
Zmiana treści : Warszawska Monika 2008-12-01 godzina 10:10:48
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl