Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/122/08
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR XXVIII/122/08
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia  28 listopada 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.z 2005r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1)  od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,85 zł
od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,55 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,40 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr I/5/06 Rady Gminy Oleśnica z 27 listopada 2006r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009.


             Przewodniczący Rady
       (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2008-12-04 14:56:00
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-04 godzina 15:03:58
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-04 godzina 15:05:00
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-04 godzina 15:08:32
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-04 godzina 15:10:40
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-04 godzina 15:12:55
Zmiana treści : Kędziora Piotr 2008-12-05 godzina 08:27:52
Zmiana treści : Kędziora Piotr 2008-12-05 godzina 08:35:11
Zmiana treści : Kędziora Piotr 2008-12-05 godzina 08:35:47
Zmiana treści : Kędziora Piotr 2008-12-05 godzina 08:36:57
Zmiana treści : Kędziora Piotr 2008-12-05 godzina 08:49:39
Zmiana treści : Kędziora Piotr 2008-12-05 godzina 08:49:55
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-08 godzina 08:32:28
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-23 godzina 12:
Zmiana treści : Szymańska Urszula godzina
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl