Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/130/08
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA  NR XXVIII/130/08
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 28 listopada 2008r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2009 rok.

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uchwala się, co następuje:
                                                         
§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2009 rok - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
                                                        
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. 

        Przewodniczący Rady
       (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2008-12-05 09:51:02
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2008-12-05 godzina 09:57:31
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-01-11 godzina 12:25:54
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl