Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2008


SOO-0152/113/08


ZARZĄDZENIE Nr 113/08
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 grudnia 2008r.

zmieniające zarządzenie nr 207/IV/04 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.


Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i § 3 i 13  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 poz.1020) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.W zarządzeniu nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w załączniku nr 2 do zarządzenia w części opisowej „Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu” dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, jeżeli dowód księgowy wpłynął do urzędu w terminie do 5 dnia następującego po danym okresie sprawozdawczym.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Warszawska Monika 2009-01-12 13:44:00
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl