Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 8/ sierpień

SOO-0152/128/09


ZARZĄDZENIE NR   128/09
WÓJTA GMINY OLEŚNICA

z dnia  16 marca  2009 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego  na zadania pn.
1. Przebudowa dróg  na terenie gminy Oleśnica  poprzez wykonanie  nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej w miejscowościach : Krzeczyn – Ligota Mała, Ligota Mała – Zimnica, Ligota Wielka, Smolna- Nowa – Ligota.
2.  Budowa oświetlenia drogowego  w miejscowości Dąbrowa- gmina Oleśnica.

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U.  z 2001 r. , nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1 . Powołuję Komisję do przeprowadzenia w/w przetargu, zwana w dalszej części „ Komisją” w następującym składzie:
1. Paweł Łobacz – przewodniczący Komisji
2. Mariola Fluder – sekretarz Komisji
3. Barbara Rudzka  – członek Komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Infrastruktury.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

     Wójt
     (-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2009-03-16 13:31:12
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2015-10-16 godzina 15:40:26
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl