Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XL/186/09  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR XL/186/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia  30 października 2009 r.

w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002 r Nr 200,poz.1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1.1. Określa się wzór formularza informacji o lasach (IL-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.
2. Określa się wzór formularza deklaracji na podatek leśny na rok podatkowy (DL-1), stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Traci moc uchwała Nr XXX/193/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

Uchwała jest konsekwencją zmian w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U z  Nr 200, poz. 1982 z późn. zm ). Zmiany dokonane w informacji o lasach (IL-1) oraz deklaracji na podatek leśny ( DL-1) wynikają z wprowadzenia zmiany brzmienia treści:
-  art. 7ust.2 pkt 2 zmieniony przez art. 6 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56, poz.458) z dniem 22 kwietnia 2009 r.),
- art.7ust.2 pkt 6 (zmieniony przez art. 26 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 116, poz.730) z dniem 17 lipca 2008 r.
Zmiana wzorów formularzy ma na celu dostosowanie ich treści do nowego stanu prawnego zaistniałego w związku z nowelizacją ustawy o podatku leśnym.

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2009-11-05 11:10:45
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl