Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XL/190/09  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR XL/190/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 30 października 2009 r.

Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010" o treści:

Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010

Wstęp

Priorytetem Gminy Oleśnica jest jak najlepsze zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, którą tworzą jej mieszkańcy. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi i liderami środowisk lokalnych jest jednym z elementów efektywnego kierowania Gminą. Podstawowymi korzyściami takiej współpracy są między innymi:
a) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie
i swoje otoczenie,
b) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych,
c) wprowadzanie nowatorskich i bardziej efektywnych działań dzięki dobremu rozpoznaniu występujących potrzeb.
Celem Programu Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi jest określenie czytelnych zasad w zakresie wspierania przez Gminę działań organizacji pozarządowych poprzez powierzanie organizacjom pozarządowym ustawowych zadań gminy. Poprzez określenie i realizację tych zasad Gmina Oleśnica pragnie włączać organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1. Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi jest elementem lokalnego systemu szeroko rozumianej polityki społecznej.
2. Program określa, formy, zasady i zakres współpracy organów samorządowych Gminy Oleśnica z organizacjami - a także priorytety zadań publicznych - których realizacja związana będzie z udzieleniem pomocy publicznej.
3. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:
a) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 roku.
4. Obszar współpracy Gminy Oleśnica i organizacji obejmuje w szczególności sferę zadań publicznych, o której mowa w ustawie.

Rozdział II
Formy współpracy

1. Zlecanie realizacji zadań Gminy Oleśnica organizacjom poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielanie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych Gminy Oleśnica,
b) udział przedstawicieli organizacji na sesjach Rady Gminy oraz Komisjach Rady Gminy z możliwością zabierania głosu,
c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2010 roku zadaniach sfery publicznej (o których mowa w Rozdziale I pkt. 4 Programu), a których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne, niż wynikające z Programu,
d) uzgadnianiu kształtu listy zagadnień priorytetowych, o której mowa w Rozdziale IV, na kolejny rok budżetowy.
3. Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, poprzez:
a) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji,
b) udostępnianie druków projektów uchwał w Urzędzie Gminy Oleśnica.
c) tworzenie wspólnych zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, które nastąpić może w sytuacji zaistniałej potrzeby z inicjatywy organu gminy lub organizacji, w celu:
d) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy Oleśnica w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,
e) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
f) przygotowania sprawozdania z realizacji Programu.
4. Inne formy wsparcia mogą obejmować w szczególności:
a) udzielanie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z Programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia lokalu, środków technicznych, po uzgodnieniu z użytkownikami lokalu,
b) udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań publicznych z innych źródeł niż dotacja Gminy Oleśnica,
c) organizację lub współudział organów Gminy Oleśnica w organizacji szkoleń, konferencji, forum wymiany doświadczeń, w celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji,
d) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych ze wspieraniem
oraz powierzaniem realizacji zadań publicznych, których realizacja odbywa się w drodze konkursu ofert,
e) promocję działalności organizacji uczestniczących w realizacji programu.

Rozdział III
Zasady współpracy

Zlecanie realizacji zadań Gminy Oleśnica organizacjom obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zagadnienia priorytetowe.

Rozdział IV
Lista zagadnień priorytetowych

Rada Gminy Oleśnica, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Gminy Oleśnica, wykazanych m.in. w Strategii Gminy, diagnozie problemów społecznych, wniosków corocznie składanych przez organizacje Gminie Oleśnica, a także na podstawie dotychczasowego przebiegu współpracy z organizacjami uznaje, że do zagadnień priorytetowych, których realizacja w roku 2010 przez przyszłych partnerów Programu jest najpilniejsza, należą przede wszystkim :
a) wspieranie stowarzyszeń ubiegających się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych,
b) powszechne zajęcia sportowe oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży,
c) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji społecznej,
d) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności kreowanie postaw przedsiębiorczych,
e) rozwój form pracy z rodziną, w tym opieki nad dziećmi i młodzieżą (w ramach świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, kół zainteresowań),
f) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności jej alternatywne, niekomercyjne formy,
g) wspomaganie rozwiązywania problemów osób starszych,
h) ochrona środowiska naturalnego.
1. Lista zagadnień, wymienionych w pkt 1, informuje przyszłych partnerów Programu o podstawowych priorytetowych kierunkach działań w roku 2010, jednak nie stanowi jedynego kryterium podjęcia współpracy. Do pozostałych kryteriów należą: wiarygodność, wykazana efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów, nowatorstwo metod działania oraz posiadane zasoby.
2. Organizacje z własnej inicjatywy mogą złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

1. Komisje Rady Gminy współpracują z organizacjami w zakresie swoich właściwości oraz - po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy - przedłożą Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące realizacji Programu wraz z propozycjami listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok budżetowy w terminie do 30 marca 2011 roku.
2. W terminie nie późniejszym niż do 31 października 2010 roku Rada Gminy uchwali roczny Program Współpracy Gminy Oleśnica z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok, biorąc pod uwagę w szczególności:
a) formy współpracy, o których mowa w Rozdziale II Programu,
b) informację Wójta Gminy o stanie realizacji współpracy z organizacjami,
c) informację Wójta Gminy o realizacji zadań publicznych objętych Programem a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.
3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa oraz odrębna uchwała Rady Gminy.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych określi uchwała w sprawie budżetu gminy na 2010 rok.
5. Organizacja w okresie otrzymywania dotacji jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez Gminę Oleśnica.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2009-11-05 13:27:42
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl