Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLI/194/09  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR XLI/194/09
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok.

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art.184 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 166 ust. 4  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

 § 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

 § 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 
 § 6. Budżet gminy na rok 2009 po zmianach:
 1) dochody 27.670.636,61zł;
 2) wydatki 33.180.136,61zł;
 3) deficyt budżetu 5.509.500,00 zł.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2009-12-08 08:11:32
Historia zmian
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 08:14:56
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 11:35:54
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 11:46:59
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-10 godzina 13:32:22
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-07-27 godzina 11:00:15
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl