Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLI/195/09

 


1101
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XLI/195/09
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 24 listopada 2009r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


       Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r.Nr 121, poz.844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości :

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

   a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie                            390 zł

   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie                                 888 zł 

   c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                                       1100 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :
    a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton                                             1548 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
od 7 ton i poniżej 12 ton                                                          662 zł

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
    a) mniejszej niż 30 miejsc                                                   1444 zł
    b) równej lub wyższej niż 30 miejsc                                    1958 zł


§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/124/08 Rady Gminy Oleśnica z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

Uzasadnienie

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy kreuje politykę podatkową
w zakresie swoich kompetencji. Oznacza to, że może ustalać wysokość stawek podatkowych w zakresie ustawowych limitów. Ponadto może określać zwolnienia przedmiotowe z podatków oraz różnicować stawki
w zależności od rodzaju przedmiotu opodatkowania.
Przedkładany projekt uchwały o stawkach kwotowych w podatku od środków transportowych
na 2010 rok jest zgodny z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Stosownie do przepisów art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy określone zostały zasady wzrostu górnych stawek kwotowych podatku i opłat lokalnych - minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10 ust. 1) oraz opłat lokalnych – opłaty targowej, miejscowej i uzdrowiskowej (art. 19 pkt 1). Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2009r. w stosunku do pierwszego półrocza 2008 r. wyniósł 3,5%.
Zgodnie z dyspozycją art. 12 b ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza stawki minimalne dla niektórych pojazdów – co uwzględniono w projekcie uchwały.
Z uwagi na fakt, iż ustalone do tej pory stawki kształtowały się na poziomie około 30%, 50% i 80% stawek maksymalnych, w przedkładanym projekcie stawki podwyższono o około 5% względem stawek obowiązujących w 2009 r. Powyższe działanie jest konieczne z uwagi na zapewnienie odpowiednich wpływów budżetowych, w szczególności w związku z planowanym zwiększeniem zadań inwestycyjnych w roku budżetowym 2010. Ponadto niniejszy projekt uchwały zakłada odstąpienie od zróżnicowania stawek podatku od nieruchomości ze względu na rok produkcji środków transportowych.
Przewiduje się, że wskutek podniesienia stawek podatku od środków transportowych dochody gminy z tego tytułu wzrosną o około 13.500 zł.
Wobec powyższego uzasadnione jest przyjęcie uchwały w proponowanym kształcie.

WÓJT

/-/Marcin Kasina

 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2009-12-08 08:12:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl