Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLI/196/09
1011
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XLI/196/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 24 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.z 2005r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz  art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości w wysokości:
1)  od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,58 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/122/08 Rady Gminy Oleśnica z 28 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

Uzasadnienie


Zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz.844 z późn. zm.) rada gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie stawek podanych w obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Górne granice stawek kwotowych ulegają corocznie podwyższeniu na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.


Projekt uchwały zakłada podwyższenie stawek podatku od nieruchomości od 2010 roku w stosunku do stawek podatku w roku 2009. Nowe stawki nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych obowiązujących w danym roku podatkowym.

Przewiduje się, że wskutek podwyższenia stawek podatku od nieruchomości w wielkościach podatnych w tabeli dochody budżetu gminy w 2010 roku z tytułu wpłat podatku od nieruchomości wzrosną o około 286 435 zł.

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Przedmiot

powierzchnia

stawka obowiąz. w 2009 r.

kwota podatku

stawka podwyższona

kwota podatku

 

 

m2

 

 

 

 

1

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

694980,00

0,70

486 486,00

0,75

521 235,00

 

 

 

 

 

 

 

2

Grunty pozostałe

4475947,00

0,30

1 342 784,10

0,35

1 566 581,45

3

Grunty pod zbiornikami

21,27 ha

3,85

81,89

4,04

85,93

3

Budynki mieszkalne

257830,00

0,55

141 806,50

0,58

149 541,40

 

 

 

 

 

 

 

4

Budynki związane z prowadzeniem dział. Gospodarczej

60071,00

18,00

1 081 278,00

18,10

1 087 285,10

 

 

 

 

 

 

 

5

Budynki zajęte na prow.dział. gospod. w zakresie

160,00

8,40

1 344,00

8,90

1 424,00

 

obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Budynki zajęte na prow.dział. gospod. w zakresie

 

 

 

 

 

 

udzielania świadczeń zdrowotnych

323,90

3,70

1 198,43

4,16

1 347,42

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadził : Szymańska Urszula 2009-12-08 08:13:42
Historia zmian

 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl