Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLI/197/09
1011
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XLI/197/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 24 listopada 2009 r


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.


       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podstawę obliczenia podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. Nr 68, poz. 886) obniża się z kwoty  34,10 zł za 1dt  do kwoty  30,00zł za 1dt.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2009-12-08 08:15:13
Historia zmian
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 10:52:43
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-08 godzina 13:21:00
Zmiana treści : Szymańska Urszula 2009-12-16 godzina 14:27:47
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-12-23 godzina 12:13:00
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl