Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLI/197/09
1011
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XLI/197/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 24 listopada 2009 r


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego.


       Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podstawę obliczenia podatku rolnego - średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. (M.P. Nr 68, poz. 886) obniża się z kwoty  34,10 zł za 1dt  do kwoty  30,00zł za 1dt.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)  rada gminy jest uprawniona do obniżenia średniej ceny skupu przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy. Średnią cenę skupu, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009 r. wyniosła 34,10 zł za 1 dt.


Przewiduje się, że w skutek obniżenia podstawy obliczenia podatku rolnego z 34,10 za 1 dt do 30,00 zł za 1dt dochody budżetu gminy w 2010 roku z tytułu wpłat podatku rolnego przez podatników zostaną pomniejszone o około 145 550 zł.


Należy wspomnieć, że podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego;
2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków,
a podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
 1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 2) od 1 ha gruntów, nie stanowiących gospodarstw rolnych - równowartość pieniężną 5 q żyta
- obliczone według średniej ceny skupu żyta przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.


Rada gminy kierując się własną oceną potrzeb wspólnoty samorządowej, jak i względami własnych dochodów, kształtuje politykę podatkową na szczeblu lokalnym. Polityka podatkowa jest jednym z elementów założeń gospodarczych i społecznych, a nie tylko elementem fiskalnym. Traktując „podatki lokalne” jako środek realizacji własnych zadań pozafinansowych, rada gminy może też określać stawki, obniżać je lub wprowadzać ulgi podatkowe zmierzające do osiągnięcia ważnych niekoniecznie fiskalnych celów oczywiście w granicach prawa.

WÓJT

/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2009-12-08 08:15:13
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl