Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XLVI/216/10
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XLVI/216/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 16 lutego 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1-5 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zastępuje się planem dochodów i wydatków budżetu związanych  z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach:
1) dochody 31.075.420,88zł;
2) wydatki 38.522.817,88zł;
3) deficyt budżetu 7.447.397,00zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Aleksandra Sieruga


Zobacz pełną treść aktu.


Uzasadnienie

Zmiany planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej:

Na łączną kwotę per saldem 1.653.320,50 zł zwiększającą dochody gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o kwotę 1.653.320,50zł zwiększa się plan dochodów budżetu z tytułu wpływów z różnych opłat i różnych dochodów. Zwiększenie dotyczy środków zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia br. ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664).

Na łączną kwotę per saldem 1.653.320,50 zł zwiększającą wydatki gminy wpływ miały zmiany w działach:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
- o kwotę 20815,00zł zwiększa się planowane wydatki budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
- o kwotę 1.039.483,00zł zwiększa się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczących zadania pn. „modernizacja SUW w m. Zarzysko”;
- o kwotę 443.592,00zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Powyższe wydatki dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dz. 600 – Transport i łączność
- o kwotę 4.000,00 zł zwiększa się plan wydatków z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa
- o kwotę 30.517,00zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- o kwotę 4.000,00zł zmniejsza się planowane wydatki z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych;
- dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odśnieżanie dachów budynków świetlic wiejskich.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie
- o kwotę 50.000,00zł zwiększa się planowane wydatki dotyczące zakupu usług remontowych;
- dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodującymi zwiększenia wydatków. Zmian dokonano na wniosek dyrektora SP w Ligocie Małej i dyrektora SP w Ligocie Polskiej.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia
- dokonuje się przesunięć w ramach działu nie powodujących zwiększenia wydatków związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2010 rok;
- dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 85195 wydatków dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia.


Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- o kwotę 15.083,50zł zwiększa się plan wydatków budżetu z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Wydatki związane są z przeprowadzeniem edukacji ekologicznej wśród mieszkańców Gminy i przeprowadzeniem akcji „Sprzątanie Świata”;
- o kwotę 30.000,00zł zwiększa się planowane wydatki budżetu z tytułu zakupu usług pozostałych związanych ze sporządzeniem inwentaryzacji budynków oraz opracowaniem gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest;
- o kwotę 12.740,00zł zwiększa się planowane wydatki budżetu z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych;
- o kwotę 61.090,00zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
Powyższe wydatki dotyczą finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
- o kwotę 50.000,00zł zmniejsza się plan wydatków budżetu dotyczących dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Ponadto dokonano zmian w:
1) wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3;
2) wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

Określono również plan dochodów i wydatków budżetu związanych  z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej według załącznika nr 5.

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki należy uznać decyzję podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu gminy oraz innych zmian za uzasadnioną.

 

 

 

 

 

 


 

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2010-02-19 12:35:23
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl