Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

SOO.0151-272/10

ZARZĄDZENIE NR 272/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 247 ust.1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w związku z §1 pkt 2a i 3 uchwały Nr XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok, zarządza się, co następuje:

         § 1. Dokonuje  się zmian  w  planie  wydatków  gminy  zgodnie  z załącznikiem.

         § 2. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach:
1) dochody 31.075.420,88 zł;
2) wydatki 38.522.817,88 zł;
3) deficyt budżetu 7.447.397,00 zł.

         § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
         § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt
(-) Marcin Kasina


Uzasadnienie

Uzasadnienie

Zmiany w planowanych  wydatkach budżetu gminy wynikają z innej realizacji budżetu niż przewidziano i przedstawiają się jak poniżej:
Dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami nie powodujących zwiększenia wydatków w ramach działu 750 – Administracja publiczna, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 801 – Oświata i wychowanie, 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i 926 – Kultura fizyczna i sport.

 

 
Wprowadził : Warszawska Monika 2010-03-09 09:50:33
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl