Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA Nr XLVII/227/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 marca 2010 r.

 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1-5 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) i art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664), uchwala się, co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

 

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§ 5. Dokonuje się zmian w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych  z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

 

§ 7. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach:
1) dochody 30.312.297,38zł;
2) wydatki 37.759.694,38 zł;
3) deficyt budżetu 7.447.397,00zł.

 

§ 8. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań określa załącznik nr 7.

 

§ 9. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi zgodnie z załącznikiem nr 8.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
/-/ Aleksandra Sieruga


Zobacz elektroniczną treść aktu


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2010-04-02 12:35:49
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2010-04-02 godzina 13:01:37
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2010-04-02 godzina 13:15:04
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2010-05-10 godzina 11:15:44
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2010-05-11 godzina 13:57:19
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-07-27 godzina 10:42:36
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl