Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

SOO.0152-182/10

ZARZĄDZENIE NR 182/10 
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 lipca 2010 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica.

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) zarządza się, co następuje:

§ 1.  W Zarządzeniu Nr 169/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1. Załącznik Nr 1- Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy Oleśnica otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 – Wykaz stanowisk pracy w Urzędzie Gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. § 15 otrzymuje brzmienie:
„ § 15. Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych należy:

1) Wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta nie zastrzeżonych ustawą o pracownikach samorządowych dla przewodniczącego Rady Gminy i Rady Gminy przez pracownika upoważnionego w razie nieobecności sekretarza gminy.
2) Prowadzenie spraw kadrowych.
3) Przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, umów zleceń i umów o dzieło oraz ich realizacja w zakresie zadań prowadzonych przez referat.
4) Wydawanie świadectw pracy pracownikom zlikwidowanych zakładów pracy, dla których organem założycielskim jest Gmina Oleśnica.
5) Sporządzanie dokumentów, wymaganych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dotyczących pracowników zlikwidowanych zakładów pracy, dla których organem założycielskim jest Gmina Oleśnica.
6) Obsługa kancelaryjno-biurowa rady gminy.
7) Prowadzenie ewidencji radnych, sołtysów i rad sołeckich.
8) Przygotowywanie we współpracy z właściwymi referatami materiałów dotyczących projektów uchwał rady oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów.
9) Przechowywanie uchwał podejmowanych przez radę gminy.
10) Przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych.
11) Podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań rady, jej komisji.
12) Protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań, spotkań i narad.
13) Prowadzenie rejestru uchwał rady i wprowadzanie do BIP.
14) Prowadzenie rejestrów:
a) skarg i wniosków,
b) interpelacji i wniosków składanych przez radnych,
c) wniosków i opinii komisji rady.
15) Pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
16) Okresowa analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
17) Ocena ryzyka zawodowego.
18) Przeprowadzanie kontroli warunków pracy.
19) Zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
20) Przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
21) Rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
22) Udział w dochodzeniach powypadkowych.
23) Współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy.
24) Prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym oraz kartotecznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych:
a) przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego obywateli polskich na pobyt stały lub czasowy i cudzoziemców na pobyt stały lub czasowy,
b) zmiany (stanu cywilnego, imienia i nazwiska, urodzenia dziecka, zgonu, zmian dokumentów tożsamości, zmian w obywatelstwie).
25) Aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych:
a) w zbiorach meldunkowych – Terenowy Bank Danych – TBD,
b) w zbiorze PESEL – Centralny Bank Danych – CBD,
c) oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych na nośniku magnetycznym lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego.
26) Prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i anulowanie wadliwego meldunku.
27) Sporządzanie i aktualizowanie spisów poborowych, wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, wykazów seniorów, informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego.
28) Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.
29) Udzielanie informacji o danych osobowych.
30) Przyjmowanie wniosków dotyczących dokumentów stwierdzających tożsamość oraz ich wydawanie.
31) Opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców.
32) Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie danych  osobowych.
33) Współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów ewidencji mieszkańców gminy.
34) Prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.
35) Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów uchwał, umów, zleceń w celu realizacji zadań, wynikających z ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w ramach zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
36) Wydawanie decyzji (zezwoleń) w sprawie organizacji imprez masowych.
37) Wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne.
38) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu:
a) przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
b) wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
c) wydawanie zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych,
d) wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych,
e) wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
f) wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży,
39) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i rozliczaniem opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
40) Prowadzenie postępowań ewidencyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania
        i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
41) Dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej na wniosek lub z urzędu.
42) Dokonywanie zmian we wpisach.
43) Wydawanie decyzji o odmowie dokonania wpisu.
44) Wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu z tytułu:
a) zaprzestania działalności,
b) z urzędu,
c) dokonanego z naruszeniem prawa,
45) Przekazywanie danych ewidencyjnych: Urzędowi Statystycznemu, Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, Oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
46) Prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym.
47) Prowadzenie akt ewidencyjnych przedsiębiorców.
48) Udzielanie informacji z danych zawartych w ewidencji.
49) Wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji.
50) Przekazywanie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis do rejestru REGON oraz zgłoszenia NIP.
51) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej oraz ewidencjonowanie decyzji i zaświadczeń związanych z działalnością gospodarczą.
52) Prowadzenie Spraw związanych z ewidencjonowaniem zezwoleń na przedłużenie godzin otwarcia placówek handlowych.
53) Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób.
54) Określanie strefy cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.
55) Przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.
56) Współdziałanie z organami wojskowymi.
57) Administrowanie rezerwami osobowymi, w tym rejestracji, poboru i ewidencji.
58) Orzekanie o konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniu gospodarstwa rolnego i uznaniu za jedynego żywiciela.
59) Tworzenie formacji obrony cywilnej.
60) Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.
61) Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń na rzecz obrony.
62) Udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym.
63) Wydawanie decyzji w celu zakwaterowania sił zbrojnych.
64) Przygotowywanie projektu uchwały i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
65) Prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnej.
66) Wdrażanie oraz stały nadzór nad oprogramowaniem komputerowym.
67) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu.
68) Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu pracy referatu.
69) Nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych i kluczy zapasowych od pomieszczeń.
70) Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski.
71) Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych.
72) Instalacja oprogramowania.
73) Administracja sieci (ustalanie praw dostępu, konserwacja, zabezpieczenie danych).
74) Szkolenie pracowników w zakresie obsługi zainstalowanego oprogramowania oraz doradztwo w sprawach związanych z obsługą komputerów programów.
75) Bieżąca konserwacja i usuwanie uszkodzeń sprzętu komputerowego (komputery, drukarki).
76) Prowadzenie dokumentacji technicznej, sprzętu komputerowego.
77) Opracowywanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej w zakresie zakupu sprzętu i oprogramowania.
78) Zbieranie materiałów do Internetu, aktualizacja strony internetowej urzędu.
79) Zabezpieczenie danych komputerowych przed dostępem osób nieupoważnionych (nadawanie haseł użytkownikom oraz ich bieżąca aktualizacja).
80) Współpraca z firmami dostarczającymi usługi informatyczne do urzędu w zakresie serwisu i przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu.
81) Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez urząd.
82) Współpraca z Referatem Budownictwa i Infrastruktury w zakresie remontów i napraw oraz konserwacja inwentarza biurowego w urzędzie gminy.
83) Organizowanie i nadzorowanie szkoleń pracowników.
84) Organizowanie i koordynowanie staży, praktyk uczniów i studentów oraz prac interwencyjnych.”

4. § 18 otrzymuje brzmienie:
 „ § 18. Do zadań Kancelarii Głównej należy:
1) Zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej wójtowi oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
a) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu,
b) prowadzenie ewidencji korespondencji.
2) Prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,
3) Organizowanie kontaktów osób zgłaszających skargi i wniosków z wójtem, zastępcą wójta, sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych referatów.
4) Zaopatrzenie urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne.
5) Prowadzenie gospodarki drukami i formularzami.
6) Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem i odbiorem korespondencji urzędowej z placówki pocztowej.
7) Prowadzenie spraw związanych z doręczaniem pism przez sołtysów.
8) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu pracy kancelarii do BIP i strony internetowej urzędu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/Marcin Kasina

 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2010-08-03 13:33:54
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl