Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr LIII/255/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 51/ paˇdziernik

UCHWAŁA NR LIII/255/10
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 30 września 2010 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconego zadania mając na uwadze zapewnienie jawności postępowania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica,
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica,
3) podmiocie – należy przez to rozumieć podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku ubiegający się o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego,
4) zadaniu – należy przez to rozumieć zadanie publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
5) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć podmiot określony w pkt 3, któremu powierzono realizację zadania publicznego i udzielono dotacji na jego realizację.

§ 2. 1. Zlecenie realizacji zadania następuje poprzez podanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy zaproszenia do składania ofert na realizację zadania, przy czym zlecenie zadania może nastąpić poprzez powierzenie lub wsparcie wykonania zadania.
2. Zaproszenie powinno zawierać w szczególności:
1) nazwę i cel realizacji zadania,
2) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
3) termin, miejsce i warunki realizacji zadania,
4) termin i miejsce składania ofert, przy czym termin nie może być krótszy niż 21 dni od dnia zamieszczenia zaproszenia do składania ofert,
5) tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty,
6) informacje dotyczące wymogów formalnych oferty.

§ 3. 1. Podmiot zobowiązany jest złożyć ofertę, która powinna zawierać w szczególności:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) wskazanie źródeł finansowania kosztów zadania,
5) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie realizacji zadań publicznych,
6) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
8) poświadczoną kopię statutu lub innego dokumentu założycielskiego,
9) poświadczoną kopię aktualnego wypisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu.
3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych oferty Wójt wzywa podmiot do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Dopuszcza się zlecenie zadania, gdy złożona zostanie tylko jedna oferta.
5. W celu rozpatrzenia ofert na realizację zadania Wójt może powołać komisję składającą się z członków będących pracownikami Urzędu Gminy Oleśnica w liczbie nie mniejszej niż 3.
6. Zadaniem komisji jest:
1) sprawdzenie oferty pod względem formalnym,
2) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
3) ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania,
4) sporządzenie protokołu z posiedzenia komisji i jego przedstawienie Wójtowi celem zatwierdzenia.

§ 4. 1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt.
2. Informację o wyborze podmiotu, któremu zlecone zostanie zadanie oraz wysokość udzielonej dotacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.

§ 5. 1. Podmiot może z własnej inicjatywy złożyć ofertę lub wniosek o realizację zadania publicznego.
2. W takim przypadku Wójt rozpatruje celowość realizacji zadania, biorąc pod uwagę:
a) stopień, w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym Gminy, określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
b) zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania,
c) środki finansowe dostępne na realizację zadań publicznych,
d) korzyści wynikające z realizacji zadania.
3. O podjętym rozstrzygnięciu Wójt informuje podmiot, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji zadania Wójt dodatkowo informuje o terminie ogłoszenia zaproszenia do składania ofert.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, stosuje się przepisy §2 - §4.

§ 6. 1. Zlecenie zdania i udzielenie dotacji następuje na podstawie zawartej umowy, która powinna określać w szczególności termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz termin i sposób przedkładania sprawozdań z wykonania zadania.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna spełniać wymagania określone w art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
3. Podmiot dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej przeprowadzenie kontroli wykonywania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 7. 1. Podmiot dotowany jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Wójtowi w terminie 30 dni od dnia realizacji zadania sprawozdania z wykonania zadania wraz z rozliczeniem udzielonej dotacji.
2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:
1) opis wykonanego zadania,
2) ocenę osiągniętych efektów,
3. Do rozliczenia udzielonej dotacji należy przedłożyć zestawienie dowodów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków związanych z wykonaniem zadania według wzoru określonego w załączniku do uchwały.

§ 8. 1. W trakcie realizacji umowy i po jej zakończeniu upoważnieni przez Wójta pracownicy przeprowadzają kontrolę wykonania zadania i sposobu wykorzystania dotacji.
2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na:
1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji zadania,
2) sprawdzeniu dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją zadania.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

§ 9. 1. Zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej może nastąpić w związku ze złożoną ofertą na realizację zadania, o ile zawiera dane określone w § 3 ust. 1. W takim przypadku nie stosuje się przepisu § 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1  stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 3-6, § 4, § 6 - § 8, § 10 i § 11.

§ 10. Wójt zobowiązany jest do przedkładania Radzie Gminy Oleśnica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Oleśnica informacji zawierającej wykaz podmiotów, którym udzielono dotacji z podaniem kwoty dotacji i celu, na jaki została ona udzielona.

§ 11. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
/-/Aleksandra Sieruga

Zobacz pełną tresc aktu:


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Siednienko Agnieszka 2010-10-04 13:34:43
Historia zmian
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-10-04 godzina 13:47:08
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-10-04 godzina 13:49:15
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-10-04 godzina 13:51:41
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-10-04 godzina 14:02:09
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-11-16 godzina 14:40:33
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-02-07 godzina 08:40:18
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-01-12 godzina 12:31:58
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-11-22 godzina 13:04:40
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl