Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr LV/265/10
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

UCHWAŁA Nr LV/265/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia  26 października 2010 r.


W sprawie: ”Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.u. z 2001 r. Nr 142, poz . 1591 z późn.zm.) art. 5 ust. 5 ustawy 5 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr.96, poz.873 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się „Regulamin konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

§ 2. Regulamin konsultacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady
/-/Aleksandra Sieruga

Zobacz pełną treść aktu:

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Siednienko Agnieszka 2010-10-27 08:46:42
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl