Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 8/ sierpień

S00.0151-341/10

Zarządzenie Nr 341/10
Wójta Gminy Oleśnica
z dnia 09.11.2010 roku

w sprawie: zimowego utrzymania dróg w Gminie Oleśnica.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 1 i 2 pkt 4 , art. 20 pkt 2 i 4 w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Zimowe utrzymanie dróg, zarządzanych przez Wójta Gminy Oleśnica, będzie realizowane przez wykonawców wybranych w ramach procedur obowiązujących dla zamówień publicznych.
2. Teren gminy dzieli się na trzy obręby, w których niezależnie realizowane jest zimowe utrzymanie dróg zgodnie z załącznikiem nr 1.- mapa zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Oleśnica.
3. Obręb I obejmuje drogi leżące w miejscowościach: Ostrowina, Ligota Polska, Poniatowice, Osada Leśna, Cieśle, Sokołowice, Brzezinka.
4. Obręb II obejmuje drogi leżące w miejscowościach: Bogusławice, Wyszogród, Wszechświęte, Zarzysko, Nowoszyce, Świerzna, Gręboszyce, Smolna, Nowa Ligota.
5. Obręb III obejmuje drogi leżące w miejscowościach: Spalice, Boguszyce, Dąbrowa, Jenkowice, Smardzów, Nieciszów, Bystre, Ligota Wielka, Zimnica, Ligota Mała, Krzeczyn, Piszkawa
6. Wprowadza się, na drogach , standard utrzymania w okresie zimowym opisany w § 4, zwanym dalej V standardem zimowego utrzymania dróg zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

§ 2.
1. Bezpośredni nadzór nad prawidłowym przebiegiem wykonywanych prac powierza się pracownikom , tel. 071 314 02 15/17, oraz sołtysom poszczególnych wsi.
2. Czas pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg potwierdza sołtys, wpisując w karcie drogowej czas rozpoczęcia i zakończenia prac w danej wsi oraz składając podpis i pieczęć.

§ 3.
1. Postanawia się, iż w pierwszej kolejności będą odśnieżane drogi  zgodnie z załącznikiem nr 1
2. Pozostałe drogi gminne i wewnętrzne będą odśnieżane, jeżeli wynikną uzasadnione potrzeby, jednakże nie wcześniej niż po zrealizowaniu prac na drogach wymienionych w § 3 ust. 1.

§ 4.
1. V standard zimowego utrzymania dróg wymaga aby jezdnia była odśnieżona, a w miejscach występowania zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Na jezdni może występować zajeżdżony śnieg lub nabój śnieżny. Jezdnia będzie posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu tj.: skrzyżowania z drogami twardymi, łuki, strome zjazdy i podjazdy, przystanki autobusowe, itp.
2. Śnieg luźny będzie usunięty z jezdni w czasie do 16 godzin po ustaniu opadów śniegu.
3. Zaspy należy usunąć z jezdni w czasie do 24 godzin po ustaniu opadów śniegu.
4. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin po ustaniu opadów śniegu.
5. Gołoledź lub gołoledź pośniegową na odcinkach decydujących o możliwości ruchu należy zlikwidować w czasie do 8 godzin od stwierdzenia jej wystąpienia lub powzięcia uwiarygodnionych informacji o jej wystąpieniu przez wykonawcę lub osoby wymienione w § 2 ust.1.

§ 5.
1. Na drogach mogą być używane środki niechemiczne tj. piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm, kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm , środki chemiczne  lub mieszanki środków niechemicznych i chemicznych (sól + kruszywo naturalne).
2. Środki niechemiczne (piasek, kruszywo) mogą być stosowane w ilości od 60 do 150 g/m2.
3. Środki niechemiczne i mieszanki środków niechemicznych i chemicznych stosuje się do usunięcia śliskości pośniegowej, a także do zapobiegania powstawaniu śliskości pośniegowej.
4. Środki chemiczne i mieszanki środków niechemicznych i chemicznych stosuje się usunięcia gołoledzi i oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia.
5. Materiał uszorstniający należy usunąć z jezdni, poboczy drogowych  po zakończeniu zimowego utrzymania dróg.

§ 6.
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Budownictwa i Infrastruktury.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt:
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Siednienko Agnieszka 2010-11-12 09:24:26
Historia zmian
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-11-12 godzina 09:29:11
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-11-12 godzina 09:29:46
Zmiana treści : Siednienko Agnieszka 2010-11-12 godzina 09:54:10
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-02-28 godzina 10:26:10
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-02-09 godzina 09:13:51
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl