Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

SOO-0152/1/10

ZARZĄDZENIE Nr 1/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 8 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie nr 207/IV/04 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.


Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w załączniku nr 1 „Metody wyceny aktywów i pasywów” w części I  „Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów” ust. 4  otrzymuje brzmienie:
„4.1. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:
1) książki i inne zbiory biblioteczne,
2) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,
3) inwentarz żywy,
4) meble i dywany,
5) pozostałe środki trwałe o okresie używania dłuższym niż rok o wartości przekraczającej 300 zł do 3.500 zł,
6) pozostałe wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok o wartości do 3.500 zł.
2. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości powyżej 3.500 zł zalicza się do środków trwałych i umarza metodą liniową za pomocą stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku I „Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych” do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Pozostałe środki trwałe o wartości 300 zł i poniżej podlegają spisaniu w koszty w pełnej wartości z chwilą przyjęcia do używania.
4. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne, o których mowa w ust. 4.1. pkt 5 i 6, ust. 4.2. i wartości niematerialne i prawne o okresie używania dłuższym niż rok o wartości powyżej 3.500 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania ze skutkiem od 1 stycznia 2010 r.

Wójt
(-) Marcin Kasina

 
Wprowadził : Warszawska Monika 2010-12-21 12:25:28
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl