Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr III/7/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

UCHWAŁA NR III/7/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 23 grudnia 2010r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych   (Dz.U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyznaje się wynagrodzenie miesięczne Wójtowi Gminy Oleśnica Marcinowi Kasinie, na które składa się:
1. Wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5.900,00 zł
2. Dodatek funkcyjny w wysokości 1.900,00 zł
3. Dodatek za wieloletnią pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Przyznaje się dodatek specjalny w kwocie stanowiącej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/119/08 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-01-07 14:41:57
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl