Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr III/9/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

UCHWAŁA NR III/9/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 23 grudnia 2010 r.

w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.


Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zryczałtowaną miesięczną dietę dla radnych  w wysokościach:
1)  dla przewodniczącego rady – 1.295,00 zł,
2)  dla wiceprzewodniczącego rady i przewodniczących stałych komisji – 1.035,00 zł,
3)  dla pozostałych radnych – 905,00 zł.

§ 2. 1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji Rady Gminy, dieta za dany miesiąc określona w § 1 nie przysługuje.
2. O usprawiedliwieniu bądź nie usprawiedliwieniu nieobecności radnego na sesji Rady Gminy rozstrzyga Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady.

§ 3. Dieta wypłacana będzie przelewem na wskazane przez radnego konto, w terminie do ostatniego dnia miesiąca za które przysługuje.

§ 4. 1. Radnemu za wykonywanie zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.
2. Koszty, o których mowa w ust.1 wypłacane będą przelewem na wskazane przez radnego konto, po przedłożeniu rachunku kosztów podróży.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/2/07 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 stycznia 2007 roku w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-01-07 14:54:17
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl