Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr IV/13/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

UCHWAŁA Nr IV/13/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1-5 i 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet gminy na rok 2010 po zmianach:
1) dochody 31.338.867,92 zł, w tym: dochody bieżące – 26.659.922,41 zł, a dochody majątkowe – 4.678.945,51 zł;
2) wydatki 39.339.067,92 zł, w tym: wydatki bieżące – 27.226.399,60 zł, a wydatki majątkowe – 12.112.668,32 zł;
3) deficyt budżetu 8.000.200,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczacy Rady
(-) Aleksandra Sieruga

Zobacz elektroniczną wersję aktu.

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-01-10 13:38:23
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl