Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr IV/14/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

UCHWAŁA NR IV/14/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych w roku budżetowym 2010 wydatków, które nie wygasają z upływem tego roku budżetowego, jak poniżej:
1) wydatki inwestycyjne na budowę lokalnej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w m. Ligota Mała.
1) wydatki na ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Oleśnica;
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, według załącznika do uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w §1 są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

§ 3. Ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, o którym mowa w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2011 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
 (-) Aleksandra Sieruga


Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-01-10 13:51:53
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl