Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr IV/15/10


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

UCHWAŁA NR IV/15/10
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Oleśnica na lata 2011 – 2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2027 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Oleśnica do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta gminy Oleśnica do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 r.


Wiceprzewodniczacy Rady
(-) Aleksandra Sieruga

Zobacz elektroniczna wersję aktu.

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-01-10 14:10:02
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl