Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie
uchwała nr V/17/11

 
1320
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 51/ paˇdziernik

UCHWAŁA NR V/17/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust.3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb postępowania o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica,
2) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica,
3) podmiocie – należy przez to rozumieć:
1. podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych, w tym:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorców
2. jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
4) zadaniu – należy przez to rozumieć jedno z zadań wymienionych w § 2 niniejszej uchwały realizowane w graniach administracyjnych Gminy Oleśnica,
5) podmiocie dotowanym – należy przez to rozumieć podmiot określony w pkt 3, któremu udzielono dotacji na realizację zadania.

§ 2. 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na dofinansowanie kosztów inwestycji realizowanej i posadowionej w granicach administracyjnych Gminy.
2. Dotacja może być przyznana na dofinansowanie realizacji następujących zadań:
1) budowę oczyszczalni ścieków,
2) likwidację szamba bezodpływowego i budowę oczyszczalni ścieków w miejsce zlikwidowanego szamba,
3) zakup i montaż pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, jako urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła
energii,
4) utylizację azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych.

§ 3. 1. Podstawą wydatkowania środków w ramach dotacji jest umowa zawarta pomiędzy ubiegającym się o przyznanie dotacji a Gminą Oleśnica.
2. Umowa o której mowa w ust. 1 w szczególności określa:
1) szczegółowy opis zadania,
2) wysokość dotacji przeznaczonych na dofinansowanie zadania i tryb płatności,
3) termin wykorzystania dotacji i sposób jej rozliczania,
4) tryb kontroli wykonywania zadania,
5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
6) termin zwrotu niewykorzystanej dotacji.
3. Wzór umowy dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Warunkiem uzyskania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest :
1) wykonanie inwestycji,
2) złożenie wniosku o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami,
3) podpisanie umowy,
4) nie zaleganie z płatnościami wobec Gminy Oleśnica.
2. Ustala się nieprzekraczalny termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji
do 30 maja każdego roku budżetowego.
3. Umowy o dofinansowanie podpisywane są z wnioskodawcami w kolejności składanych wniosków wraz
z wymaganymi dokumentami, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków
budżetowych na dany rok.

§ 5. 1. Kwotę dofinansowania ustala się w zależności od rodzaju inwestycji, i odpowiednio wysokość przyznawanej dotacji nie może przekroczyć:
1) 50% kosztów brutto w przypadku dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków, nie więcej niż 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy złotych), z wyłączeniem miejscowości, w których oddano do użytkowania sieć
kanalizacji sanitarnej i istnieją warunki techniczne umożliwiające podłączenie do tej sieci,
2) 70 % kosztów brutto w przypadku likwidacji szamba bezodpływowego i budowę oczyszczalni ścieków
w miejsce zlikwidowanego szamba, nie więcej niż 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),
z wyłączeniem miejscowości, w których oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej i istnieją warunki
techniczne umożliwiające podłączenie do tej sieci,
3) 50% kosztów brutto zakupu i montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych, nie więcej niż 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych),
4) 50% kosztów brutto demontażu, transportu i utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokryć dachowych, nie więcej niż 15,00 zł/m2 pokrycia zdemontowanego przez uprawnionego wykonawcę i przewiezionego oraz unieszkodliwionego na składowisku uprawnionym do składowania tego typu odpadów.
2. Wysokość dofinansowania ustalona zgodnie z ust.1 podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

§ 6. 1. Wzory wniosków o przyznanie dotacji stanowią załączniki od nr 2 do nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wnioskodawcy występujący o przyznanie dotacji zobowiązani są do przedłożenia wraz z wnioskiem
następujących dokumentów :
1) w przypadku budowy oczyszczalni ścieków :
a) dokumentów potwierdzających rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,
b) protokółu odbioru sporządzonego pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą oczyszczalni ścieków,
c) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na budowę
wnioskowanej oczyszczalni ścieków (faktury: za wykonanie oczyszczalni, zakupione urządzenia, materiały, dokumentację projektową, badania geologiczne, itp.).
2) w przypadku likwidacji szamba bezodpływowego i budowy oczyszczalni ścieków w miejsce likwidowanego szamba:
a) oświadczenia o likwidacji szamba bezodpływowego,
b) dokumentów potwierdzających rozpoczęcie i zakończenie robót zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,
c) protokółu odbioru sporządzonego pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą oczyszczalni ścieków,
d) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów na budowę
wnioskowanej oczyszczalni ścieków (faktury: za wykonanie oczyszczalni, zakupione urządzenia, materiały,
dokumentację projektową, badania geologiczne, itp.),
3) w przypadku zakupu i montażu pomp ciepła lub kolektorów słonecznych :
a) dokumentów wymaganych do dokonania instalacji pomp ciepła określonych w przepisach odrębnych,
b) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów zakupu i montażu
(faktury: za zakup i montaż),
4) w przypadku utylizacji azbestu pochodzącego z rozbiórki pokrycia dachowego :
a) decyzji Starosty Oleśnickiego zezwalającej wykonawcy na wykonywanie usług w zakresie usuwania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,
b) dokumentów potwierdzających zgłoszenie realizacji zadania Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego,
c) pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego,
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zawierającego dodatkowo informację
o powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na
uprawnione składowisko,
d) dokumentów wystawionych na wnioskodawcę, potwierdzających poniesienie kosztów za demontaż,
transport i składowanie materiałów zawierających azbest na uprawnionym składowisku odpadów.

§ 7. Wniosek o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica.

§ 8. W sprawach dotyczących rozliczania udzielonych dotacji, zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga


Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Zobacz elektroniczną wersję aktu


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-02-04 14:05:59
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-02-04 godzina 14:21:50
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-02-04 godzina 14:22:51
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-02-04 godzina 14:38:56
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-02-14 godzina 11:57:12
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-12-30 godzina 10:44:09
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-03-30 godzina 08:14:45
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl