Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr V/23/11


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 51/ paˇdziernik

UCHWAŁA NR V/23/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 stycznia 2011 r.

zmieniająca uchwałę Nr LIII/255/10 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/255/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 września 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Zlecenie wykonania zadania publicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowanej przez jednostki ochotniczej straży pożarnej może nastąpić w związku ze złożoną ofertą na realizację zadania. W takim przypadku nie stosuje się przepisu § 2.
2. Oferta, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:
1) zakres rzeczowy zadania,
2) termin i miejsce realizacji zadania,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
4) wskazanie źródeł finansowania kosztów zadania,
5) informacje o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie realizacji zadań publicznych,
6) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,
7) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
8) poświadczoną kopię statutu lub innego dokumentu założycielskiego,
9) poświadczoną kopię aktualnego wypisu z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji albo inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
3. Dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadania, o którym mowa w ust. 1, udziela się w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1  stosuje się odpowiednio przepisy § 3 ust. 3-6, § 4, § 6 - § 8, § 10 i § 11, przy czym dopuszcza się wprowadzanie – na uzasadniony wniosek stron - zmian do umowy w trakcie jej trwania. Zmiana umowy musi być poprzedzona zmianą oferty.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Dolnośląskiego.


Wiceprzewodniczący Rady
(-) Aleksandra Sieruga

Zobacz elektorniczną wersję aktu.

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-02-07 08:33:30
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-02-07 godzina 08:41:54
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-02-14 godzina 12:03:07
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-01-12 godzina 12:31:38
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl