Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr X/58/11

  
1100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR X/58/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 8 lipca 2011 r.

w sprawie przyjęcia logo Gminy Oleśnica oraz zasad używania logo Gminy Oleśnica.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.3 ust.1 ustawy o odznakach i mundurach z dnia 21 grudnia 1978r. (Dz.U. z 1978 r Nr 31, poz.130 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala :

§ 1. 1. Przyjmuje się logo Gminy Oleśnica.
2. Wzór logo stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przyjmuje się zasady używania logo Gminy Oleśnica.
2. Zasady używania logo Gminy Oleśnica stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskie.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu.


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-07-19 10:14:21
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-07-19 godzina 10:18:15
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-08-30 godzina 15:35:02
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl