Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010

ZARZĄDZENIE Nr 183/10
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) i art. art.28a i art.35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Określa   się   rok   obrotowy   na   rok   kalendarzowy,   a   miesiące   okresami sprawozdawczymi.
2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu określa załącznik nr 1.
3.Wprowadza się dokumentację dotyczącą sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych:
1) zakładowy plan kont stanowiący załączniki nr 2;
2) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji   całości   ksiąg   rachunkowych   i   w  procesach   przetwarzania  danych, stanowiący załącznik nr 3;
3) opis systemów informatycznych, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia
jego eksploatacji, stanowiący załącznik nr 4.
4. Dokumentacja systemów służących ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych,   ksiąg   rachunkowych   i   innych   dokumentów   stanowiących   podstawę dokonanych w nich zapisów stanowi załącznik nr 5
5. Procedury kontroli finansowej regulują odrębne przepisy.

§ 2. Wprowadza się:
1) Instrukcję obiegu dokumentów finansowo- księgowych stanowiącą załącznik nr 6;
2) instrukcję gospodarki kasowej stanowiącą załącznik nr 7;
3) Instrukcję    gospodarki    majątkiem    gminy,    inwentaryzacji    majątku    i    zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, stanowiącą załącznik nr 8;
4) instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stanowiącą załącznik nr 9.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004 r.    
      
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

Wójt
(-) Marcin Kasina

Załącznik nr 1.
Załącznik nr 2.
Załącznik nr 3.
Załącznik nr 4.
Załącznik nr 5.
Załącznik nr 6.
Załącznik nr 7.
Załącznik nr 8.
Załącznik nr 9.

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-10-04 11:28:16
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl