Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIII/83/11


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 51/ paˇdziernik

UCHWAŁA NR XIII/83/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2011 r.

zmieniającej uchwałę Nr V/17/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 403 ust.3,4,5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) i art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/17/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania wprowadza się następujące zmiany:
1. dotychczasowy ust.2 w § 4 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się nieprzekraczalny termin składania wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie inwestycji do 31 marca każdego roku budżetowego."
2. dotychczasowy ust.3 w § 4 otrzymuje brzmienie: "3. Umowy o dofinansowanie podpisywane są:
1) z wnioskodawcami według kolejności ustalonej w oparciu o datę wystawienia faktury potwierdzającej poniesienie kosztów realizacji inwestycji, począwszy od najstarszej faktury,
2) do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w planie wydatków budżetowych na dany rok."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu wraz z uzasadnieniem.

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-12-30 10:36:17
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-12-30 godzina 10:44:31
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-03-30 godzina 08:13:46
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl