Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIII/87/11


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR XIII/87/11
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012

Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań objętych niniejszym Programem określa Rada Gminy Oleśnica w uchwale budżetowej na rok 2012.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu wraz z uzasadnieniem.

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2011-12-30 10:59:35
Historia zmian
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-12-30 godzina 11:03:19
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-12-30 godzina 11:04:21
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2011-12-30 godzina 11:05:18
Zmiana treści : Kembłowska Agnieszka 2012-12-04 godzina 12:04:51
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl