Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/201/12

 


1101
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

UCHWAŁA NR XXVIII/201/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 169, art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 85 pkt 3 i art. 121 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się dochody budżetu gminy na kwotę 35.069.362,00 zł w tym:
1) dochody bieżące w wysokości 30.793.217,00 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości 4.276.145,00 zł;
2. Dochody budżetu gminy w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według źródeł określa załącznik nr 1, a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 1.1.

§ 2. 1. Określa się wydatki budżetu gminy na kwotę 35.690.840,00 zł z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 30.454.520,97 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 5.236.319,03 zł.
2. Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 30.454.520,97 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.176.474,25 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 26.607.159,97 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.813.000,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.896.490,50 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 0,00 zł w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego - 1.000.000,00 zł.
3. Wydatki majątkowe gminy obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.466.319,03 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 0,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 2, a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik nr 2.1
5. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów określa załącznik nr 3.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 621.478,00 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 621.478,00 zł.

§ 4. 1. Przychody budżetu gminy określa się na kwotę 1.219.268,00 zł i rozchody budżetu określa się na kwotę 597.790,00 zł.
2. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań, określa załącznik nr 4.

§ 5. 1. W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 36.200,69 zł.
2. W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego wysokości 84.993,31 zł.

§ 6. Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 3.043.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.147.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.900.000,00 zł,
b) dla innych podmiotów w wysokości 247.000,00 zł;
2) dotacje celowe w wysokości 896.000,00 zł, w tym :
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 565.000,00 zł,
b) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 231.000,00 zł,
c) na pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 7. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej według załącznika nr 8.

§ 10. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 162.600,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 162.600,00 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów gromadzonych przez samorządowe jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Określa się wyodrębnione w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki według załącznika nr 10.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 411.175,00 zł;
3) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 621.478,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem:
a) przeniesień wydatków między działami,
b) zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone odrębną uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu gminy;
4) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu gminy do wysokości ustalonego limitu;
b) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy;
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Zobacz elektroniczną wersję aktu z załącznikami i uzasadnieniem.

 
Wprowadził : Kembłowska Agnieszka 2013-01-04 14:03:36
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl