Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

SOO.0050.100.2012

ZARZĄDZENIE NR 100/12
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 grudnia 2012 r.


.


Na podstawie art. 47 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 98 i 99 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U., Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz art. 86 i 87 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U., Nr 43,poz. 296 ze zm.)  i art. 33 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Dariuszowi Rzepka – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Smolnej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem szkoły w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności do:
1. Wykonywania wszystkich czynności ze stosunku pracy zgodnie z kodeksem pracy
i przepisami szczegółowymi dotyczącymi funkcjonowania prowadzonej szkoły
z ustawy o systemie oświaty;
2. Dysponowania przyznanymi w budżecie gminy środkami finansowymi w ramach planu finansowego, przy kontrasygnacie skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej (zawieranie umów lub zleceń wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły i planowanie ich zgodnie ze statutem szkoły);
3. Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie działalności kierowanej jednostki.

§ 2. Pełnomocnictwo ważne jest do odwołania, nie dłużej niż przez czas pełnienia funkcji Dyrektora szkoły.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT GMINY OLEŚNICA
/-/ Marcin Kasina

 
Wprowadził : Szymańska Urszula 2013-05-15 15:43:04
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl