Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty rocznikami
Głosowanie jawne
uchwała nr VIII/58/03

  
1500
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Roczniki aktów
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna /

Istnieje ujednolicony akt
UCHWAŁA NR VIII/58/03
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 19 sierpnia 2003 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 ze zm.) art.48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje :

§ 1.Zaciągnąć długoterminowy kredyt w Banku Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych S.A. IV Oddział Wrocław, w wysokości 250.000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego pn. "System grzewczy w SP Ligota Polska" - budowa kolektora gruntowego i węzła cieplnego z pompami ciepła dla szkoły Podstawowej we wsi Ligota Polska.

§ 2.Źródłem pokrycia zobowiązania finansowego wymienionego w § 1 uchwały będą środki z dochodów własnych - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych :

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
§031 - Podatek od nieruchomości.

§ 3.Ustala się, że zabezpieczeniem spłaty zaciągniętego kredytu na okres 5 lat, w tym 2 lata karencji w spłacie kapitału, będzie weksel własny "in blanco".

§ 4.Udziela się pełnomocnictwa Wójtowi Gminy Oleśnica - Andrzejowi Proszkowskiemu, do przeprowadzenia czynności związanych z zaciągnięciem kredytu.

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Jędrysiak Justyna 2006-05-18 14:46:35
Historia zmian
Zmiana treści : Jędrysiak Justyna 2006-06-01 godzina 11:47:46
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2007-12-04 godzina 09:32:14
Zmiana treści : Lewański Dariusz 2008-01-15 godzina 21:40:58
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl