Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty od 2013Akty do 2012 hasłamiAkty do 2012 rocznikamiSesje
Roczniki aktów
2012
2011
2010
  - styczeń
  - luty
  - marzec
  - kwiecień
  - maj
  - czerwiec
  - lipiec
  - sierpień
  - wrzesień
  - paĄdziernik
  - listopad
  - grudzień
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Główna / 2010
     
znaleziono: 194 , wyświetlone od 1 do 10
Informacje o formacie udostępnianych dokumentach
Data aktu Rodzaj aktu Numer aktu Autor  
Tytuł aktu Status
2010-12-30 uchwała IV/16/10  Rada Gminy
Uchwała stanowi prawo miejscowe
w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.  Dz.U.Woj.Dol Nr 37, poz. 470 z dnia 16 lutego 2011 r.
2010-12-30 uchwała IV/15/10  Rada Gminy
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica. 
2010-12-30 uchwała IV/14/10  Rada Gminy
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010. 
2010-12-30 uchwała IV/13/10  Rada Gminy
w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok. 
2010-12-30 uchwała IV/12/10  Rada Gminy
w sprawie „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”  Dz.U.Woj.Dol Nr 30, poz. 382 z dnia 8 lutego 2011 roku.
2010-12-30 uchwała IV/11/10  Rada Gminy
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2011 rok. 
2010-12-30 uchwała IV/10/10  Rada Gminy
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Spalice.  Dz.U.Woj.Dol z dnia 17 marca 2011 r., Nr 60, poz. 856.
2010-12-30 zarządzenie 7/10  Wójt Gminy
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok. 
2010-12-30 zarządzenie 6/10  Kierownik Urzędu
zmieniające zarządzenie Nr 180/10 w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych w Urzędzie Gminy Oleśnica i  sporządzania sprawozdania budżetowego Rb-WSa.  
2010-12-30 zarządzenie 5/10  Kierownik Urzędu
zmieniające Zarządzenie Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Oleśnica. 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl