Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 1112 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 345 dzień roku
do końca pozostało 20 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w roku 2017
Ogłoszenie Dokumenty[4] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2017-04-20 14:25:32
Opublikował - Fluder Mariola 2017-04-20 14:55:47
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2017-04-25 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica, dnia , 20.04.2017 r. RGNiOŚ.7031.7.U. 2017 OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w roku 2017 w okresie od 02.05.2017 do 31.12. 2017 r. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Oleśnica 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 tel.fax: 071/3140200/3140204 adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl NIP: 911-17-77-943 II. Procedura: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 poz. 101 ze zmianami ). III. Opis przedmiotu zamówienia: CPV:90500000-2 1. Zakres zamówienia obejmuje : 1) odbiór odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) w sposób umożliwiający ważenie odpadów w miejscu odbioru, b) segregowanych, w tym: - opakowań z papieru i tektury, - opakowań z tworzyw sztucznych, - opakowań ze szkła, c) wielkogabarytowych, d) zużytych opon ( od pojazdów do 3,5 t ,dopuszczalnej masie całkowitej ) , e) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych f) odpadów biodegradowalnych; 2) transport odebranych odpadów do miejsca zbierania odpadów komunalnych, to jest: na teren działki nr 74/2 i 74/3 obręb Smolna. nr nieruchomości 150 3 ) przedkładanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o ilości odebranych odpadów oraz kart przekazania odpadu do RIPOK; 4) bieżące monitorowanie poprawności sposobu gromadzenia i segregowania opadów przez właścicieli nieruchomości, dokumentowanie pisemne stwierdzonych nieprawidłowości i przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu Zamawiającemu; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4 do przetargu. IV. Warunki udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki : 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cześć zamówienia , przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia . V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, 1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 2) oświadczenie zał. Nr 2 3) zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3 4) zezwolenie na transport odpadów obejmujące teren Gminy Oleśnica, zgodne z obowiązującymi przepisami, 5) polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż wartość brutto oferty . 7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, VI. Termin wykonywania zamówienia : od dnia podpisania umowy do 02.05.2017 r. - 31.12.2017 r. VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena . VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.04.2017 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – Odbiór i transport odpadów ( nieruchomości niezamieszkałe ) –Gmina Oleśnica 2017 ": oraz nazwą i adresem składającego ofertę. IX. Inne informacje: 1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać tel. 071/ 31402003 lub 607695888 – Mariola Fluder . 2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia można przesyłać na e- mail : urzad@olesnica.wroc.pl. lub mariola.fluder@olesnica.wroc.pl. Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania. 3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica. 4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert. 5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione. Z up. Wójta /-/ Mariola Fluder Kierownik Referatu RGNiOŚ W załączeniu: 1) wzór formularza oferty- zał. nr 1 2) oświadczenie – zał . Nr 2 3) projekt umowy – zał. nr 3 4) opis przedmiotu zamówienia – zał nr 4 Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24