Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 1213 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 346 dzień roku
do końca pozostało 19 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica
Ogłoszenie Dokumenty[15] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2014-12-18 10:29:34
Opublikował - Fluder Mariola 2014-12-18 10:50:14
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2014-12-29 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica Numer ogłoszenia: 413606 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica , ul. 11- go Listopada 24, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3140215, faks 071 3140204. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje : 1) odbiór odpadów komunalnych: a) niesegregowanych (zmieszanych) w sposób umożliwiający ważenie odpadów w miejscu odbioru, b) segregowanych, w tym: - opakowań z papieru i tektury, - opakowań z tworzyw sztucznych, - opakowań ze szkła, c) wielkogabarytowych, d) zużytych opon, e) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych f) odpadów zielonych; 2) wyposażenie na czas trwania umowy właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów zmieszanych; 3) wyposażenie na czas trwania umowy właścicieli nieruchomości zamieszkałych w worki o poj. 120 l przeznaczone do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, w tym: * w kolorze żółtym na tworzywa sztuczne * w kolorze zielonym na szkło * w kolorze niebieskim na makulaturę 4) wyposażenie na czas trwania umowy właścicieli nieruchomości zamieszkałych wielorodzinnych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów, w tym: - na tworzywa sztuczne - na szkło - na makulaturę 5) usuwanie odpadów komunalnych i gruzu z terenu nieruchomości gminnych z miejsc nieprzeznaczonych na ich składowanie oraz innych opadów w przypadku zagrożenia epidemiologicznego - w miarę potrzeb, nie więcej jednak niż do 50 Mg w okresie trwania umowy w terminie 7 dni od daty wydania zlecenia usunięcia odpadów przez Zamawiającego; 6) transport odebranych odpadów do miejsca zbierania odpadów komunalnych, to jest: na teren działki nr 74/2 i 74/3 obręb Smolna. 7) przedkładanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o ilości odebranych odpadów oraz kart przekazania odpadu do RIPOK; 8) bieżące monitorowanie poprawności sposobu gromadzenia i segregowania opadów przez właścicieli nieruchomości, dokumentowanie pisemne stwierdzonych nieprawidłowości i przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu Zamawiającemu; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 9 SIWZ.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.12.00-9. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 8000,00 zł osiem tysięcy III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Oleśnica, o którym mowa w art 9 c i następnych, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 2) posiada zezwolenie na transport odpadów obejmujące teren Gminy Oleśnica, zgodne z obowiązującymi przepisami, • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali lub wykonują w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia - co najmniej jedno zadanie w zakresie odbioru odpadów komunalnych w ilości nie mniejszej niż 1500 Mg ( rocznie) oraz załączy dokument, że usługa została wykonana lub są wykonywane należycie. • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1) Dysponują: a) bazą magazynowo - transportową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2013 r.), a w szczególności bazą usytuowaną: - w gminie Oleśnica lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy, - na terenie, do którego posiada tytuł prawny; b) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 110 l, 120 l, 240 l, 2,5 m³, 1100 l, kontenerów o pojemności 7,0 m³ - wyposażone w system monitoringu c) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z pojemników o poj. 110 l, 120 l, 240 l, 2,5 m³ oraz worków z folii LDPE o poj. 120 l w tym: : jeden samochód z własnym urządzeniem załadowczym ( HDS) - wyposażone w system monitoringu d) co najmniej jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej do odbioru przedmiotów wielkogabarytowych oraz zużytych opon - wyposażone w system monitoringu; e) co najmniej jednym pojazdem do dostarczania pojemników lub worków dla właścicieli nieruchomości.- wyposażony w system monitoringu • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż 400 000 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olesnica.wroc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica pok.16. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica pok.1. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy Oleśnica /-/ Marcin Kasina Sporządził : Mariola Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24