Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Listopad 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dziś mamy 322 dzień roku
do końca pozostało 43 dni
Znak zodiaku:Skorpion
Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Oleśnica w roku 2015.
Ogłoszenie Dokumenty[3] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2015-05-05 11:43:49
Opublikował - Fluder Mariola 2015-05-05 11:50:21
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2015-05-20 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica: Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Oleśnica w roku 2015. Numer ogłoszenia: 103476 - 2015; data zamieszczenia: 05.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica , ul. 11- go Listopada 24, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3140215, faks 071 3140204. Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Oleśnica w roku 2015.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Oleśnica w roku 2015 w zakresie. Część I Zadanie nr1 w ilości do 5925 m2 Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg gminnych i wewnętrznych polegający na wykonaniu: -korytowanie dróg gruntowych poprzez usunięcie nadmiaru gruntu na głębokość od 15- 20 cm w drodze oraz wywóz odspojonego gruntu na odległość do 10 km i jego utylizacja. -wyrównanie podłużne i poprzeczne z nadaniem jezdni prawidłowych spadków, zagęszczenie nawierzchni, -wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego granitowego 0_63mm o ciągłym uziarnieniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm -wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0,0-31,5mm o ciągłym uziarnieniu, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm -profilowanie i uporządkowanie poboczy 0,5 - 1,5 (średnia szerokość 1,0m: w tym 0,5m pobocze z kruszywa granitowego 0-31,5mm o gr 10 cm). Należy przyjąć do wyceny w przypadku nadmiaru gruntu - wywóz, a w przypadku konieczności uzupełnienia wykonać pobocza ziemne z materiału własnego wykonawcy. Wykonanie w_w warstw należy wykonać mechanicznie (rozkładarką), materiał użyty do remontu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed wbudowaniem w drogę. Zadanie nr 2 w ilości do 20 m3 -wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej kruszywem 0-31,5mm, zagęszczenie tłucznia mechaniczne, Zadanie nr 3 w ilości do 5600 m2 Podwójne powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy: -oczyszczaniu mechanicznym nawierzchni drogowej -podwójnym powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego, -oczyszczanie ręczne (zamiatanie) nawierzchni drogowych. Zadanie nr 3A w ilości do 5600 m2 Remont dróg gminnych i wewnętrznych poprzez: -profilowanie -rozłożenie destruktu bitumicznego 0,0-31,5 mm układarką oraz zawałowanie, (warstwa po zagęszczeniu 8cm)profilowanie i uporządkowanie poboczy o szerokości od 0,5 m - 1,5 m (średnia szerokość 1,0m, w tym 0,5m pobocze z kruszywa granitowego 0-31,5mm o gr 8 cm) Materiał użyty do remontu musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego przed wbudowaniem w drogę. Zadanie nr 4 w ilości do 5600 m2 Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (AC16W 50-70) o grubości 5 cm po zagęszczeniu wraz z skropieniem między warstwowym emulsją asfaltową w ilości 1,0 kg_m2. Profilowanie i uporządkowanie poboczy o szerokości od 0,5 m - 1,5 m (średnia szerokość 1,0m: w tym 0,5m pobocze z kruszywa granitowego 0-31,5mm o gr. 5 cm) Zadanie nr 5 w ilości do 30 szt. Regulacja wysokościowa istniejących: - studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej -studzienek telefonicznych -zaworów gazowych i wodociągowych Zakres robót obejmuje zdjęcie studni kanalizacyjnych i studzienek telefonicznych zaworów gazowych i wodociągowych, odkucie, rozbiórkę nawierzchni i podbudowy następnie wykonanie deskowania, ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej, pielęgnację betonu, rozebranie deskowania i osadzenie pokrywy. Rzędna studni kanalizacyjnych, studzienki telefonicznej, zaworów gazowych i wodociągowych winna być tak wyregulowana aby była równa rzędnej nawierzchni jezdni. Część II : Zadanie nr 6 w ilości do 30 000 m2 Równanie i profilowanie dróg przy użyciu równiarki drogowej i walca wibracyjnego obejmujące wykonanie spadków poprzecznych (daszkowe lub jednostronne) o nachyleniu min. 2%, usunięcie nadmiaru gruntu z pobocza wykonanie wodo wpustów umożliwiających odpływ wód opadowych z drogi, polewanie wodą remontowanego odcinka drogi w celu właściwego zagęszczenia Szczegółowy harmonogram robót zostanie opracowany i przekazany przez Zamawiającego w dniu podpisania umowy z wykonawcą zadania . Termin wykonania- sukcesywnie w czasie obowiązywania umowy. Lokalizacja remontowanych dróg - teren Gminy Oleśnica.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW · III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku a) wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonalni( zakończyli) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia - co najmniej 1 robotę - remont drogi o wartości mniejszej niż 80 % ceny oferowanej brutto, oraz załączą dokument, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. · III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku wykażą, że dysponują sprzętem: część I : 1) rozściełacz o zmiennej szerokości roboczej rozkładania min 2,5 m- 1 szt.; 2) walec stalowy wibracyjny - min. 6 Mg- 1 szt. ; 3) walec gumowy - min. 6 mg- 1 szt; 40 skrapiarka - min. 3 Mg- 1 szt. 5) kombajn do powierzchniowych utrwaleń - o szer. min. 1,0 m- 3,0 m - 1 szt ; 6 ) remonter - 1 szt.; część II : 1) równiarka - 1 szt., 2) walec stalowy wibracyjny - min. 6 Mg- 1 szt · III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż: cześć I - 300 000 zł., część II - 50 000 zł III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: · wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; · wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; · opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: · oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; · aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; · aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; · aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; · wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: · nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; · nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej · lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena - 94 % 2 - gwarancja na wykonane roboty - 6 % IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpi konieczność wprowadzenia zmian niezbędnych z uwagi na zapewnienie zakończenia wykonania umowy, Zamawiający przewiduje dokonanie takiej zmiany w zakresie zmiany terminu obowiązywania umowy i zmiany wynagrodzenia. 2. Zmiana terminu obowiązywania umowy i zmiany wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: 1. konieczności wykonywania robót dodatkowych nie objętych przedmiotem zamówienia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia; 2. wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; 3. urzędowej zmiany stawki Vat; 4. wystąpienia siły wyższej. 3. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z określeniem warunków dokonania zmiany z uwzględnieniem: opisu i uzasadnieniem zmiany, kosztów zmiany i sposób jej obliczenia oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia , a także czas wykonywania zmiany i jej wpływ na termin zakończenia umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olesnica.wroc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica pok. 16. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica pok. 1 - sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Oleśnica w roku 2015 .. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadania nr 1-5. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 94 % 2. gwarancja na wykonane roboty - 6 % CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Oleśnica w roku 2015. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: zadanie nr 6. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2015. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 94 % 2. gwarancja na wykonane roboty - 6 % Wójt Gminy Oleśnica /-/ Marcin Kasina Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24