Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 1213 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 346 dzień roku
do końca pozostało 19 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2015/2016.
Ogłoszenie Dokumenty[4] Wyjaśnienia[1] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2015-11-27 10:46:13
Opublikował - Fluder Mariola 2015-11-27 10:59:14
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2015-12-07 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2015/2016. Numer ogłoszenia: 321906 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica , ul. 11- go Listopada 24, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3140215, faks 071 3140204. · Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2015/2016.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Oleśnica w sezonie 2015-2016. Zimowe utrzymanie dróg składa się z 6 zadań na których będą prowadzone niezależnie prace związane z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na terenie administrowanym przez Gminę Oleśnica zgodnie z załącznikiem nr 10 (mapa poglądowa ZUD) i nr 11 (szczegółowe mapy dla danej miejscowości) Zadanie nr 3: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 3 - Dąbrowa, Smardzów, Jenkowice, ~ 15,94 km - 1 przejazd Zadanie nr 5: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 5 - Boguszyce (osiedle + wieś), Spalice, Sokołowice (Gęsia Górka) ~ 19,05 km - 1 przejazd Zadanie nr 6: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 6 - Brzezinka, Sokołowice, Cieśle ~ 19,87 km - 1 przejazd Zadanie nr 8: Odśnieżanie: (max. ilość przejazdów do 35) Obręb 8 - Nieciszów, Piszkawa, Krzeczyn, Bystre (wieś + osada) ~ 21,67 km - 1 przejazd Zadanie nr 11: Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie dróg gminnych mieszanką 30% (mieszanka wykonawcy) na terenie Gminy Oleśnica w ilości do 450 km w okresie realizacji umowy (realnego, rzeczywistego odśnieżania z posypywaniem), interwencyjnie, na polecenie Zamawiającego Zadanie 12: Usuwanie oraz ewentualny wywóz nadmiaru śniegu lub błota pośniegowego na terenie Gminy Oleśnica na plac wykonawcy w ilości do 138 godz. w okresie realizacji umowy (rzeczywistej pracy na drogach), interwencyjnie, na polecenie Zamawiającego 1.1. Wymagania dot. wykonywania przedmiotu zamówienia: 1. Zadania nr 3,6,7, 8 rozliczane będą za rzeczywisty czas ich wykonywania- przejazd, natomiast zadania nr 11 i 12 -interwencyjnie na polecenie Zamawiającego ze wskazaniem miejsca i orientacyjnej długości lub czasu wykonywania. 2. Decyzja o rozpoczęciu zimowego utrzymania zostanie przekazana Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie usługi i utrzymanie dróg w danym standardzie utrzymania zimowego, zgodnie z załącznikiem nr 9, w zależności od świadczenia usługi w danym zadaniu. 4. W przypadku braku zaistnienia niesprzyjających warunków pogodowych i nierozpoczęcia działań związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy w danym miesiącu rozliczeniowym Wykonawca nie będzie miał podstaw do wystawienia faktury lub rachunku. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. 6 części - zadań , z zastrzeżeniem, że Wykonawca dysponujący 1 pojazdem/ sprzętem wraz z obsługą może złożyć tylko ofertę na jedno zadanie. Wykonawca nie może wskazać tego samego sprzętu w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie. 6. W ramach poszczególnych zadań , Wykonawca zobowiązuje się przygotować do wykonania przedmiotu sprzęt wymagany i określony w niniejszej siwz. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia kierowcy - operatora sprzętu w telefon komórkowy ( wykaz przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy) 8. Zamawiający mnie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości : przejazdów, godzin pracy, kilometrów , co będzie to uzależnione od warunków atmosferycznych.. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających · Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających · II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW · III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1) wykażą, że dysponują sprzętem ( wg załącznika nr 4): - zadanie 3,5,6, 8 - min. ciągnik rolniczy/pojazd z pługiem do odśnieżania, mechaniczny o mocy min. 80 KM przystosowany do czołowego odśnieżania zadanie 11 - samochód ciężarowy z pługiem i piaskarką o ładowności powyżej 6 t - szt. 1 zadanie 12 - ładowarka czołowa o pojemności łyżki min. 0,8 m3 oraz sam. ciężarowy samowyładowczy o min. ładowności 5 t - Wykonawca nie może wskazać tego samego sprzętu w przypadku składania oferty więcej niż na 1 zadanie- 1 część · III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 2) wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( wg załącznika nr 5) Za spełnienie warunku Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia posiadający kwalifikacje niezbędne do obsługi n.w. pojazdów a) zadanie 3,5,6,8, - min. 1 osoba do obsługi ( dla każdej z cześć zamówienia ) ciągnika rolniczego/pojazdu, b) zadanie 11 - min. 1 osoba do obsługi samochodu ciężarowego z pługiem i piaskarką o ładowności powyżej 6 t c) zadania 12 - min. 1 osoba do obsługi ładowarki czołowa o pojemności łyżki min. 0,8 m3 oraz sam. ciężarowego samowyładowczego o min. ładowności 5 t - Wykonawca nie może wskazać tych samych osób w przypadku składania oferty więcej niż na 1 zadanie- 1 część - Wykonawca oświadczy, że wskazane osoby posiadają wymagane uprawnienia. · III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykaże ,że posiada opłaconą polisą, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: · wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; · wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; · opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: · oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; · wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: · nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej · lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: · 1 - Cena - 98 % · 2 - termin płatności - 2 % IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi; 2) Zmiana osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. 3) Zmiany stawki podatku VAT wynikającej z odrębnych przepisów; 4) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 9. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z określeniem warunków dokonania zmiany z uwzględnieniem: opisu i uzasadnieniem zmiany, kosztów zmiany i sposób jej obliczenia oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia , a także czas wykonywania zmiany i jej wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olesnica.wroc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica pok. 16. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2015 godzina 09:00, miejsce: ząd Gminy ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica pok. 1- sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy Oleśnica /-/ Marcin Kasina Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24