Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
1011 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 344 dzień roku
do końca pozostało 21 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2016
Ogłoszenie Dokumenty[2] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[2]
Wprowadził  - Fluder Mariola 2016-04-15 14:50:01
Opublikował - Fluder Mariola 2016-04-15 14:54:00
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2016-04-25 09:00:00 Status : rozstrzygnięty
Oleśnica: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2016 Numer ogłoszenia: 93466 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica , ul. 11- go Listopada 24, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 3140215, faks 071 3140204. • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2016. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2016 w zakresie: ZADANIE NR 1 - Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące: a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest, b) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu), c) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, d) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, e) przekazanie odpadów należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych ZADANIE NR 2 - Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące: a) zbieranie azbestu luzem znajdującego się na terenie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, b) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów, c) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi, d) przekazanie odpadów, należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie, do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należeć będzie również: 1) przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości objętych zadaniem najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia robót tj. do dnia 22.06.2016 r. ; 2) dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po zawarciu umowy ; 3) przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obiektów w wersji papierowej sprzed usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest - 2 egz. jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego luzem)- 2 egz. , w wersji elektronicznej - 1 egz. Zamawiający wymaga, aby każde zdjęcie było opisane adresem danej nieruchomości. Dopuszcza się umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4; 4) przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów wraz ze zbiorczym zestawieniem kart przekazania odpadu (KPO) w wersji papierowej i elektronicznej; karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy; 5) załączenia do kart przekazania odpadów wykazu posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów; 6) dostarczenia/przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania; 3. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Oleśnica wynosi ok. 305 Mg ze 105 nieruchomości z 24 miejscowości , w tym: w zakresie obejmującym : zadanie nr 1 (demontaż , transport , unieszkodliwianie) - szacunkowa ilość ~ 265 Mg zadanie nr 2 (odbiór ze składowania , transport , unieszkodliwianie) - szacunkowa ilość ~ 40 Mg 1) zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na terenach nieruchomości wg ustalonego harmonogramu ; 2) podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi, oszacowanymi na podstawie dotychczasowy realizacji i maja charakter informacyjny; 3) Wykonawca względem Zamawiającego nie będą przysługiwały roszczenia z tytułu zlecenia usunięcia mniejszej lub większej ilości ww. wyrobów 4. Wymagania pozostałe : Zamawiający wymaga by Wykonawca: 1) spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649,ze zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824); 2) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia; 3) dysponował środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia, które posiadają świadectwo legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu od 1 Mg; 4) na etapie realizacji zamówienia wykorzystywał środki transportu o klasie emisji spalin EURO nie gorszej niż zadeklarowana w ofercie; 5) do realizacji zamówienia kierował osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) w ilości nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie oraz sprzęt wskazany w ofercie .. II.1.5) V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających • Zamawiający przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp - do 50% wartości zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego zakresu zamówienia w zakresie obejmującym : zadanie nr 1 (demontaż , transport , unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbezt) zadanie nr 2 (odbiór ze składowania , transport , unieszkodliwianie wyrobów zawierajacych azbest ) II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2016. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie wymagane III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW • III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykażą, że posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest - wykonali w okresie ostatnich trzech lat wykonał należycie co najmniej jedna usługę polegające na demontażu, transporcie azbestu lub wyrobów zawierających azbest; • III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykażą , że dysponują sprzętem przewidzianym do realizacji prac związanych z demontażem , pakowaniem i transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest ,a także wskaże podstawę do dysponowania tym sprzętem ; • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o wykażą , że dysponują osobami przewidzianymi do realizacji prac związanych z demontażem , pakowaniem i transportem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz zostały przeszkolone w zakresie bezpiecznego ich użytkowania, a także wskaże podstawę do dysponowania tymi osobami ; • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż wartości zamówienia brutto . III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) - umowa ze składowiskiem na odbiór wyrobów zawierajacych azbest; - świadectwo legalizacji wag ; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: • 1 - Cena - 80 % • 2 - kryterium społecznościowe - 10 % • 3 - klasa emisja spalin – 10 % IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana terminu obowiązywania umowy i zmiany wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: a) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, b) urzędowej zmiany stawki Vat; c) wystąpienia siły wyższej. 2. Wprowadzenie zmian może nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy z określeniem warunków dokonania zmiany z uwzględnieniem: opisu i uzasadnieniem zmiany, kosztów zmiany i sposób jej obliczenia oraz wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia , a także czas wykonywania zmiany i jej wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olesnica.wroc.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 pok. 16. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy 56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24 pok. 1. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Priorytetowy NFOŚiGW pt. SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW cz. I Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Wójt Gminy Oleśnica /-/ Marcin Kasina Sporządził: M. Fluder
 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24