Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Przetargi i konkursy

  Szukaj w przetargach
Szukaj:  Kalendarz na PaĄdziernik 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 1920 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dziś mamy 292 dzień roku
do końca pozostało 73 dni
Znak zodiaku:Waga
Zapytanie ofertowe PWiPF NR 1/2014- organizacja i prowadzenie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
Ogłoszenie Dokumenty[0] Wyjaśnienia[0] Protesty[0] Wynik[1]
Wprowadził  - Galik Monika 2014-01-22 10:55:27
Opublikował - Galik Monika 2014-01-22 11:02:26
Termin składania ofert/wadium lub wywieszenia: 2014-01-28 15:30:00 Status : rozstrzygnięty

Gmina Oleśnica Oleśnica, dnia 21.01.2014 r.
ul.11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel.+48 71 314 02 00
fax+ 48 71 314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl

Zapytanie ofertowe PWiPF nr 1/2014
(dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli)

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica NIP: 911-17-77-943,

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i prowadzeniu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Organizowanie różnorodnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli: kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących, warsztatów, konferencji metodycznych, szkoleniowych rad pedagogicznych. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli.;

b) Zorganizowanie dla nauczycieli doradztwa metodycznego i konsultacji metodyczno – problemowych z zakresu przedmiotów humanistycznych, języków obcych, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, wychowania wczesnoszkolnego, wychowania przedszkolnego, wykorzystania technologii multimedialnych w procesie nauczania, profilaktyki, wspierania uzdolnień, doradztwa zawodowego, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach  edukacyjnych, awansu zawodowego;

c) Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami poprzez zorganizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, wychowania przedszkolnego, wychowania wczesnoszkolnego, pedagogów i psychologów szkolnych;

d) Uruchomienie i prowadzenie platformy edukacyjnej, stanowiącej forum wymiany doświadczeń między nauczycielami, miejscem kontaktów z doradcami metodycznymi i konsultantami  oraz udostępnienie  nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia własnych działań edukacyjnych;

e) Planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli, w tym udzielanie bezpośrednich porad przez doradcę ds. awansu zawodowego;

f) Propagowanie i pomoc we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych programów nauczania oraz nowych metod i form pracy. Opiniowanie programów nauczania;

g) Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie materiałów metodycznych i pedagogicznych w formie broszury metodycznej, wydawanej raz w roku i przekazywanej do bibliotek szkolnych;

h) Działania na rzecz wspierania uzdolnień uczniów w tym organizowanie etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz konkursów artystycznych;

i)  Zorganizowanie punktu doradczo-informacyjnego prowadzonego  przez szkolnego doradcę zawodu, realizującego zadania z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa zawodowego — dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli gimnazjum.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od stycznia 2014 r. do grudnia 2014 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres urzad@olesnica.wroc.pl
 do dnia  28 stycznia 2014 r. do godz. 15.30;
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  29 stycznia 2014 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
5. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert; Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.olesnica.wroc.pl.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 50%
2 – Lokalizacja 50%
INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej Gminy Oleśnica.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 314 02 22 oraz adresem email:  urzad@olesnica.wroc.pl.
 

 
Historia zmian
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek depozytowy Urządu Gminy Oleśnica: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003
:: Ogłoszenie :: Dokumenty :: Wyjaśnienia :: Protesty :: Wynik ::

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24